Tallinna haridussüsteemis toimub revolutsiooniline muudatus, kui linna munitsipaalkoolid hakkavad pakkuma tasuta menstruaaltooteid. Selle sammu eesmärk on muuta hügieenitarbed kättesaadavaks kõigile tüdrukutele, tagades nende anonüümsuse ja vältides sellega kaasnevat ebamugavust ja stigmat.

Natalie Mets, üks projekti eestvedajatest MTÜ-st Päevad ja Ööd, rõhutas, et menstruaalhügieen peaks olema sama kättesaadav kui tualettpaber või kätepesuseep avalikes asutustes. See samm on oluline, arvestades varasemat uuringut, mille kohaselt on iga kümnes Eesti tüdruk koolist puudunud, kuna tal pole olnud rahalist võimalust menstruatsioonitarvikuid soetada.

Lisaks majanduslikule mõjule on oluline mõista ka menstruaalhügieeni olulisust üldise tervise ja heaolu seisukohast. Ligipääs menstruaalhügieenile on hädavajalik mitte ainult mugavuse ja heaolu tagamiseks, vaid ka terviseprobleemide ennetamiseks.

Ebapiisav juurdepääs hügieenitoodetele võib viia terviseprobleemideni, sealhulgas nakkuste või ärrituste tekkeni, mis omakorda võivad mõjutada õpilaste heaolu ja õppimisvõimet. See aspekt on eriti oluline noorte tüdrukute jaoks, kelle jaoks menstruatsioon on loomulik bioloogiline protsess ning kelle jaoks peaks sellest tulenev hügieen olema tagatud ilma piiranguteta.

Kui noored on sunnitud jätkama koolikäiku ebapiisavate või puuduvate hügieenitarvetega, võib see põhjustada tõsiseid tagajärgi nende tervisele. Sellised olukorrad võivad tekitada alandustunnet ja psühholoogilist stressi, mis mõjutab nende enesehinnangut ja suhet koolikeskkonnaga.

Lisaks pakub menstruaalhügieenitarvete tasuta kättesaadavus võimalust julgustada avatud vestlusi menstruatsioonist ja sellest tulenevatest teemadest. See aitab kaasa menstruatsiooniga seotud stigma vähendamisele ja teadlikkuse suurendamisele kogu ühiskonnas, luues seeläbi parema mõistmise ja toetava keskkonna.

Ühiskonna jaoks on oluline mõista, et menstruaalhügieeni tagamine on osa tervislikest eluviisidest ning sellele peaks olema ligipääs kõigil inimestel, olenemata nende majanduslikust seisust. See aitab luua sotsiaalselt vastutustundlikuma ühiskonna, kus hoitakse hoolt kõigi liikmete heaolu ja tervise eest.
Mets rõhutas, et koolist puudumine võib tekitada olulisi lünki hariduses, sotsiaalses suhtluses ning mõjutada negatiivselt noorte inimeste arengut ja vaimset tervist.

Ta tõi välja ka varasemad kogemused teistes Tallinna kultuuriasutustes, kus menstruaaltooted on juba tasuta kättesaadavad ja kus oldi väga edukad.
Sarnast projekti on juba edukalt rakendatud Tartu koolides alates 2022. aasta märtsist, mis Metsa sõnul on olnud väga tõhus. Siiski rõhutab ta, et oluline on selgitada õpilastele algusest peale menstruaaltoodete tasuta kättesaadavuse põhjuseid, vähendades seeläbi võimalikku väärkasutuse riski.

Seda algatust on varem propageeritud ka riiklikul tasandil, kuid 2021. aastal puudus selleks riigieelarves vajalik rahastus. Nüüd toetavad sarnaseid projekte kohalikud omavalitsused. Hanke maksumus Tallinna koolides eeldatavalt ulatub nüüd 35 000 euroni.

Natalie Mets väljendas lootust, et Tallinna ja Tartu näited innustavad teisi omavalitsusi samas suunas liikuma ning pakkuma noortele võrdseid võimalusi hariduse omandamiseks. On oluline toetada neid, kellel on piiratud rahalised võimalused, sest see tagab võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja ühiskonnas osalemiseks. Menstruaalhügieenitarvete kättesaadavus on üks oluline aspekt, mis võib märkimisväärselt mõjutada noorte inimeste igapäevaelu, eriti kui need on majanduslikult raskes olukorras.

Menstruaalhügieenitarvikute tasuta kättesaadavus mitte ainult ei aita kaasa noorte füüsilisele heaolule, vaid ka nende vaimsele tervisele ja enesekindlusele. See võimaldab luua keskkonda, kus noored saavad tunda end võrdsetena ning kus igaüks saab end väärtustatuna tunda, olenemata oma majanduslikust olukorrast.